Ex okolje

  • Eksplozivne atmosfere v proizvodnji
  • Skladišča vnetljivih snovi
  • Kemična industrija
  • Čistilne naprave
  • Polnilnice
  • Farmacija
  • Lakirnice
  • Mlini

Naše delo na Ex področju:

1. Vgradnja in vzdrževanje električne opreme.
2. Vgradnja in vzdrževanje neelektrične opreme.
3. Izvajanje periodičnih pregledov električne in neelektrične opreme in evidentiranje stanj.
4. Svetovanje in pogodbeno vzdrževanje.
5. Ozemljitve in odvodi statične elektrike.
Električna Ex oprema so vsi stroji in njihovi deli, ki za delovanje potrebujejo električno energijo. V to kategorijo spadajo tudi neiskreče naprave, kot so:
- Električni rotacijski stroji, varovalke, svetilke, transformatorji, vtiči in vtičnice, celice in baterije.
- Naprave, ki povzročajo iskrenje, obloke in vroče površine.
Neelektrična Ex oprema je vsa neelektrična oprema, ki lahko med rednim delovanjem zaradi kateregakoli vzroka povzroči vžig eksplozivne atmosfere oziroma vse naprave, ki imajo lastni potencialni vir vžiga. V to skupino spada tudi neelektrična oprema iz ATEX direktive. To so:
- Vsi premikajoči se deli
- Prenosniki moči ali energije (reduktorji, trakovi, verižni prenosi, sklopke, pnevmatska, hidrostatična in hidrokinetična oprema)
- Zavore in zavorni sistemi
- Vzmeti in vzmetni sistemi
- Ležaji
Periodični pregled se mora izvajati najmanj na vsaka 3 leta. Pregled zajema rutinsko spremljanje stanja električnih inštalacij in opreme s strani usposobljenega osebja, ki z rednimi posegi in nadzorom skrbi za zanesljivo stanje in delovanje. Terminsko so pregledi določeni v popisu eksplozijskih naprav v procesu. Sodijo v sklop rednega vzdrževanja po pogodbi med uporabnikom in organizacijo, za katero tehnični vodja izvaja svojo dejavnost.

Dejavnosti in pregledi se delijo na:

- Vizualni pregled: opozori na vidne pomankljivosti na opremi in inštalacijah
npr: manjkajoči vijak, slaba izolacija vodnika,vidne poškodbe ozemljil
- Kontrolni pregled: izvede se terminsko z uporabo ustreznega orodja in opreme, lahko tudi
v okviru rednega vzdrževanja
- Podrobni pregled: s podrobnim pregledom celotnega sistema se identificira napake s
pomočjo orodja, opreme.
Za periodične preglede je določen naslednji urnik pregledov:

- Vizualni: vsakodnevni, izvajajo ga lahko tudi delavci, ki opravlajo z opremo.
- Kontrolni: enkrat tedensko ali mesečno, potrebno voditi evidenco.


V podjetju Besco d.o.o. smo od leta 2011 certificiran partner za delo na Ex področju s certifikatoma:
- SIQ Ex U.10029 za vgraditev Ex opreme.
- SIQ Ex U.10030 za vzdrževanje Ex opreme.